TERMENI ȘI CONDIȚII DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI ÎNTRE CONSUMATOR (CLIENT) ȘI PROFESIONIST (THERMODECOR)

Chestiuni preliminare;

 • Prezentul Regulament conține termenii și condițiile de vânzare ale produselor asamblate (produse) de S.C. Thermonicdent S.R.L. (Thermodecor), respectiv termenii contractualei în care se desfășoare raporturile de comerț dintre Thermodecor și client.
 • Termenii și condițiile prezente produc efectele juridice ale unui contract, încheiat între Thermodecor și client.
 • Prin plasarea comenzii, clientul acceptă stipulațiile contractuale cuprinse în prezentul regulament. Plasarea comenzii și confirmarea acesteia de către Thermodecor, generează efectele semnării contractului de către părți.
 • Clientul este obligat să respecte dispozițiile prezentului Regulament, în raporturile acestuia cu Thermodecor.

Datele comerciantului;

Produsele expuse pe site sunt asamblate (produse) de către THERMODECOR – S.C.  THERMONICDENT S.R.L, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J12/3131/2017, având CUI 37670409, atribut fiscal RO, capital social 200 lei, sediul social în MUNICIPIUL GHERLA, Strada LIVIU REBREANU, Nr. 60, Jud. CLUJ, Romania, telefon 0744349226, contul bancar  RO58 RNCB 01111560 8792 0001, deschis la banca BCR – Agentia GHERLA.

Definiții ale unor termeni;

 • Site  – Domeniul Thermodecor.ro si subdomeniile acestuia, care include, și fără a se limita la pagina de web care aparține profesionistului;
 • Conținut – toate informațiile care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate pe site sau în legătură cu site-ul; conținutul oricărui e-mail transmis utilizatorilor sau clienților săi de către Thermodecor prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al Thermodecor; informații legate de produsele,  serviciile și/sau tarifele practicate  într-o anumita perioada; informații legate de produsele sau tarifele practicate de către un terț/cocontractant al  Thermodecor;
 • cont  – ansamblul format dintr-o adresa de e-mail si o parola care permit membrului accesul la unele zone restricționate ale site-ului sau prin intermediul căruia se poate realiza accesul la produs;
 • client – orice persoană fizică sau juridică care accesează site-ul sau achiziționează produse, care include Consumatorul și Utilizatorul;
 • comandă – intenția și consimțământul clientului de a se angaja în raporturi comerciale/contractuale la distanță cu Thermodecor, prin achiziționarea de produse;
 • contract – conținutul din Termenii și condițiile de încheiere a contractului dintre Thermodecor și client; actul juridic bilateral care întrunește concomitent sau consecutiv consimțământul Thermodecor și al clientului de a naște, stinge sau modifica un raport juridic;
 • consumator – orice persoană fizică care se angajează în raporturi comerciale/contractuale cu Thermodecor;
 • contract la distanță – definiția cuprinsă în O.U.G. nr. 34/2014, care are în vedere orice contract încheiat intre profesionist si consumator, în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanta organizat, fără prezența fizica simultana a profesionistului si a consumatorului, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanta, pana la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;
 • garanție comercială – termenul în care este garantată remedierea oricăror deficiențe ale produselor comercializate de către Thermodecor, survenite ca urmare a unei utilizări normale a produsului, conform specificațiilor tehnice și de asamblare indicate de Thermodecor (fișa tehnică);
 • newsletter/alertă – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor si/sau promoțiilor, desfășurate de către Thermodecor, care nu creează nicio obligație de natură contractuală față de Thermodecor și a cărui caracter obligatoriu nu va putea fi impus față de Thermodecor, în afara perioadei agreate de aceasta;
 • produs – elementul finit rezultat din procesul de producție și asamblare, realizat de către Thermodecor, și comercializat de acesta pe site, conform prescripțiilor indicate în prezentarea produsului de pe site, realizat exclusiv ca urmare a comenzii clientului;
 • membru – persoana fizică/juridică care creează un cont, în parametrii determinați de site-ul Thermodecor și care accesează conținutul, în această calitate;
 • factură – document fiscal-contabil, emis de către Thermodecor în raporturile sale cu clienții și care naște o obligație de plată în sarcina clientului și în favoarea Thermodecor;
 • avans – arvună; sumă solicitată de către Thermodecor, cu titlu de garanție a executării obligațiilor contractuale asumate de către client și care este solicitată de către Thermodecor în cazul comenzilor cu o valoare mai mare; în cazul neexecutării obligațiilor contractuale de plată de către client, pentru întreaga comandă, avansul nu se restituie;
 • declarație de conformitate – documentul prin care Thermodecor atestă siguranța produsului și conformitatea acestuia cu normele legale în vigoare;
 • instrucțiuni de folosire/asamblare/utilizare – fișa tehnică a produselor prezentată pe site, care conține descrierea produselor, modul de asamblare, montare și folosire a acestora;
 • tranzacție – operațiunea de plată/încasare a unei sume, rezultată din achiziționarea unui produs comercializat de către Thermodecor;
 • produs prefabricat – produs fabricat și pus în vânzare, înainte de lansarea comenzii;
 • produs fabricat conform parametrilor predefiniți – produs care nu este fabricat/asamblat înainte de lansarea comenzii și care se va produce doar după lansarea comenzii de către Client, conform parametrilor predefiniți, indicați pe site;
 • prejudiciu – orice pagubă creată în dauna Thermodecor, de către client, prin exercitarea abuzivă a drepturilor acestuia, prin executarea cu rea-credință a contractului sau prin neexecutarea contractului, așa cum a fost acesta asumat de către părți;
 • specificații tehnice – descrierea fiecărui produs comercializat, disponibilă exclusiv pe site;

Politica de vânzare online;

 • Thermodecor comercializează produse, realizate exclusiv ca urmare a comenzilor lansate de către clienți, prin varii mijloace de comunicare la distanță (telefon, e-mail, pe site), conform prescripțiilor și parametrilor prezentate pe site, în cazul ficărui produs determinat, care reprezintă produsul finit;
 • Thermodecor nu deține stocuri de produse, acestea fiind executate exclusiv ca urmare a comenzii clientului;
 • Perioada de producție a comenzii variază în funcție de volumul comenzii. Pentru comenzile mai mici, perioada de producție este cuprinsă între 1-10 zile, iar pentru comenzile mai mari aceasta este cuprinsă între 1-15 zile. Thermodecor va depune toate diligențele pentru realizarea comenzii într-un timp cât mai scurt, cu putință.
 • Vânzarea online/telefonică/electronică se consideră perfectată, în momentul confirmării comenzii, prin e-mail sau telefonic, de către Thermodecor, la numărul de telefon sau adresa de e-mail, indicate de client.
 • Pentru comenzile ridicate ca volum de producție, Thermodecor va putea percepe și solicita avans, de plata căruia depinde perfectarea vânzării și onorarea comenzii. Avansul se va achita înainte de livrarea acesteia. Avansul se va imputa asupra prețului, clientul urmând să achite diferența de preț rămasă, la momentul livrării produselor. Pentru plata avansului Thermodecor va emite factură fiscală a cărei scadență va fi indicată în cuprinsul acesteia.
 • În cazul în care clientul refuză să achite diferența de preț la momentul livrării, avansul nu va mai fi restituit, acesta fiind reținut cu titlu de prejudiciu cauzat Thermodecor, prin denunțarea unilaterală a contractului de către client, cu excepția cazurilor în care denunțarea contractului se datorează culpei terților, care pot fi ținuți la repararea prejudiciului cauzat în dauna Thermodecor.
 • Clientul este ținut să repare orice prejudiciu cauzat Thermodecor, prin neexecutarea culpabilă a contractului sau eventuala exercitare a dreptului de retragere, în lipsa unei motivații temeinice.
 • În cazul produselor comercializate de către Thermodecor nu este aplicabil dreptul de retragere, prevăzut de art. 11 din O.U.G. nr. 34/2013, deoarece produsele comercializate se înscriu în rândul celor enunțate de art. 16 lit. c) din O.U.G. nr. 34/2014, care nu sunt prefabricate și care sunt realizate exclusiv conform specificațiilor clientului, limitate de parametrii, dimensiuni și prescripții expuse pe site.
 • Tehrmodecor poate solicita plata oricărei despăgubiri aferentă prejudiciului cauzat de comportamentul consumatorului, cu excepția cazului în care producerea acestuia poate fi imputată unui terț răspunzător, în persoana căruia sunt întrunite elementele obiective și subiective ale răspunderii civile delictuale (răspundere care poate fi angajată în lipsa unui contract încheiat cu terțul);
 • Lansarea unei comenzi și neexecutarea corelativă din partea clientului, de plată a contravalorii acesteia, în lipsa unui motiv obiectiv, care poate fi verificat de către Thermodecor, cauzează un prejudiciu în patrimoniul acesteia, clientul fiind ținut să îl repare;
 • Plasarea unei comenzi de către client reprezintă aderarea acestuia la condițiile vânzării, specificate în prezentul document.
 • Termenii și condițiile stabilesc parametrii și modul de utilizare ai Site-ului / Conținutului / Serviciului de către Membru sau Client, în cazul în care acesta nu a lansat o comandă.
 • Clientul se obligă să monitorizeze permanent Termenii si condițiile, care pot fi actualizate, modificate și completate. In cazul unor neînțelegeri sau divergențe între părți,  se aplica Termenii și condițiile valabile la  momentul apariției neînțelegerii între părți și notificării acesteia în scris;
 • Accesul la produse se face exclusiv prin accesarea site-ului public, care conține specificațiile fiecărui produs comercializat, așa cum sunt acestea definite la specificațiile tehnice;
 • Thermodecor se obligă să comercializeze doar produse sigure, care nu afectează viața, sănătatea, integritatea fizică și interesele economice ale clientului. Orice obiecțiuni în legătură cu prescripțiile produsului pot fi solicitate/aduse la cunoștință, prin e-mail sau prin formularul de contact pus la dispoziția clientului, pe site;
 • Clientul sau utilizatorul este singurul responsabil de deficiențele/prejudiciile produse în dauna acestuia, ca urmare a utilizării site-ului. De asemenea, acesta raspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse Site-ului, Terrmenilor și condițiilor, produselor sau oricărui terț cu care Thermodecor se află în raporturi contractuale sau de colaborare;
 • In cazul in care Utilizatorul sau Clientul își manifestă dezacordul expres, cu privire la respectarea Termenilor și condițiilor, acesta renunță la accesul la produsele comercializate de către Thermodecor și la  alte servicii oferite de Thermodecor, prin intermediul Site-ului,  primirea de  newslettere-lor/alertelor si / sau comunicărilor din partea Thermodecor,  de orice natura (electronic, telefonic, etc); După manifestarea dezacordului expres de către Client, Thermodecor  va șterge toate datele care fac referire la acesta, din baza sa de date, fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată să pretindă celeilalte daune-interese;
 • Clientul nu poate să își manifeste dezacordul expres respectarea stipulațiilor impuse de Termeni și condiții, în cazul în care acesta a lansat o comandă, care echivalează cu acordul de a se angaja în raporturi contractuale cu Thermodecor și de a respecta prevederile conținute în Termeni și condiții;
 • Thermodecor este de acord să încheie contracte personalizate cu fiecare consumator, după negocieri, și să adapteze clauzele contractuale, în funcție de solicitările acestora;
 • Consumatorul poate reveni, în orice moment, asupra dezacordului său de respectare a Termenilor și condițiilor. Pentru a-și exercita acest drept, poate sa contacteze Thermodecor la datele de contact ale acesteia sau să folosească formularul de contact;
 • Consumatorul  nu poate sa revoce unilateral acordul exprimat pentru respectarea Termenilor și condițiilor, pe parcursul derulării raporturilor contractuale dintre părți și/sau până la momentul în care acesta va achita contravaloarea tuturor comenzilor executate și onorate de către Thermodecor;
 • Thermodecor poate încheia contracte de colaborare cu diferiți comercianți, care își pot prezenta produsele prin intermediul site-ului. În ipoteza încheierii  unor contracte de colaborare, Thermodecor nu va fi responsabil față de clienții sau consumatorii care contractează/se angajează în raporturi comerciale sau contractuale cu cocontractanții Thermodecor;
 • Consumatorul/clientul/utilizatorul poate anula o comandă lansată, înainte de acceptarea acesteia de către Thermodecor sau în termen 24 de ore de la confirmarea comenzii de către Thermodecor, prin transmiterea deciziei de anulare, prin e-mail sau prin formularul de contact, disponibil pe site. Anularea comenzii nu creează nicio obligație de plată în sarcina clientului/consumatorului/utilizatorului și/sau în sarcina Thermodecor și fără daune-interese;
 • În cazul în care clientul/consumatorul/utilizatorul nu anulează comanda în termenul specificat, acesta nu se mai poate dezice de respectarea obligațiilor contractuale asumate/dezice de contract, în considerarea naturii produselor comercializate de către Thermodecor (produse care nu sunt prefabricate, realizate exclusiv ca urmare a comenzii clientului, conform prescripțiilor, parametrilor și dimensiunilor specificate pe site);   
 • Acest Site este adresat Membrilor/consumatorilor/clienților persoane juridice și persoane fizice, care au cel puțin 18 ani, și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către Thermodecor, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibila atât persoanelor cu domiciliul în Romania, cât și în persoanelor din afara teritoriului României, cu condiția respectării de către aceștia din urmă a legislației române;

Conținut;

 • Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusivă a Thermodecor, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens,  în mod direct sau indirect  (prin licențe de utilizare  și/sau publicare);
 • Thermodecor deține dreptul de autor și de folosință asupra conținutului site-ului. Membrului/Consumatorului sau Clientului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și /sau alterarea,  utilizarea,  legarea la,  expunerea,  includerea oricărui conținut in orice alt context decât cel original, intenționat de Thermodecor. Includerea oricărui conținut in afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, nu poate fi realizată decât cu  acordul expres al Thermodecor;
 • Orice conținut la care Membrul/Consumatorul sau Clientul are și/ sau obține acces, prin orice mijloc, se afla sub incidența Termenilor și condițiilor;
 • Thermodecor își asumă doar acel conținut care este însoțit de un acord de utilizare specific și fără crearea unei obligații în favoarea acesteia, în măsura în care se referă la alți comercianți;
 • Membrul sau Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai in scopuri personale sau non-comerciale,  numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Termenilor și condițiilor; .
 • Membrul/Consumatorul sau Clientul poate raporta o eventuala încălcare a dreptului de autor, sesizată pe site, prin intermediul adresei de e-mail office@thermodecor.ro sau prin intermediul formularului de contact disponibil pe site;
 • Thermodecor poate încheia contracte de colaborare cu diferiți comercianți, care își pot prezenta produsele prin intermediul site-ului. În ipoteza încheierii  unor contracte de colaborare, Thermodecor nu va fi responsabil față de clienții sau consumatorii care contractează/se angajează în raporturi comerciale sau contractuale cu cocontractanții Thermodecor;
 • În cazul în care Thermodecor conferă Membrului/Consumatorului sau Clientului dreptul de a utiliza, în forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care acesta are sau obține acces,  acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite in acord și numai pe perioada valabilității acestuia;
 • Accesarea conținutului site-ului, transmiterea conținutului acestuia către Membru/Consumator sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc), dobândirea acestui conținut prin accesare, vizitare și/sau vizualizare, nu constituie o obligație contractuală din partea Thermodecor;
 • Este interzisa orice utilizare a Conținutului site-ului sau a informațiilor puse la dispoziție de către Thermodecor în alte scopuri decât cele permise expres de stipulațiile Termenilor și condițiilor sau de cele permise de acordul de utilizare manifestat de Thermodecor;

Contact;

 • Orice comunicare între Client/Utilizator sau Consumator se va realiza prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (telefon, e-mail, corespondență scrisă) la datele de contact ale Thermodecor puse la dispoziție în cuprinsul Termenilor și condițiilor;
 • Orice comunicare cu privire la eventualele insatisfacții, obiecțiuni, remedieri solicitări sau pretenții se va realiza în scris, la adresa de e-mail, în cuprinsul formularului de contact disponibil pe site sau la adresa de corespondență, pusă la dispoziție în cuprinsul Termenilor și condițiilor;  Thermodecor va soluționa aceste comunicări, în scris, la adresa de e-mail pusă la dispoziție de consumator sau la adresa de corespondență/domiciliu, indicată de acesta;
 • Thermodecor afișează pe site datele complete,  corecte și actualizate  de identificare ale acesteia și la care va putea fi contactată de către Client/Utilizator sau Membru;
 • Membrul sau Clientul permite Thermodecor să îl contacteze prin orice mijloc de comunicare disponibil, prin completarea de către acesta a formularului de contact, eistent pe site, sau prin înregistrarea acestuia pe site (logare);
 • Completarea formularului de contact și transmiterea acestuia nu creează nicio obligație sau alt angajament în sarcina Thermodecor;
 • Accesarea Site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificari adresate Thermodecor se realizează în scris, telefonic sau orice alt mod de comunicare, considerându-se că Utilizatorul/Consumatorul sau Clientul este de acord cu  primirea notificărilor din partea Thermodecor, prin intermediul mijloacelor de comunicare alese de aceasta;
 • Thermodecor își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natura, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, personal etc);

Newslettere și alerte;

 • Dacă Membrul/Consumatorul sau Clientul își creează Cont pe Site, acesta acceptă automat Termenii și Condițiile; Acesta are opțiunea  de a-si exprima acordul cu privire la primirea de newslettere si/sau alerte din partea Thermodecor, prin mijloace electronice sau telefonice, incluzând și comunicări prin e-mail, mesaje (SMS) sau prin anunțuri pe site;
 • Datele preluate de la Membru, în scopul expedierii newslettere-lor si / sau alertelor, pot si vor fi folosite de către Thermodecor în limitele Politicii de confidențialitate;
 • Renunțarea la primirea newslettere-lor si / sau alertelor de către Membru sau Client se poate face in orice moment:
 • Folosind  legătura special destinată,  din cadrul oricăror  newslettere  și / sau alerte primite;
 • Prin  modificarea acceptului sau de a primi newslettere si / sau alerte, prin folosirea Contului;
 • Prin  contactarea Thermodecor, fără a putea să  pretindă daune-interese;
 • Renunțarea la primirea newslettere-lor  și / sau alertelor nu implica renunțarea la acceptarea și respectarea Termenilor și condițiilor;
 • Thermodecor își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere si / sau alerte, cat si dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru  sau  Client;
 • Thermodecor nu va include în newslettere și / sau alerte nici un alt fel de material publicitar, sub forma de conținut , care să facă referire la vreun terț care nu este partener, la momentul expedierii newslettere-lor si / sau alertelor;

Politica de confidențialitate;

 • Prin semnarea Termenilor și Condițiilor sau crearea contului pe site,  Clientul/Utilizatorul sau Consumatorul își manifestă acordul pentru stocarea și prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către Thermodecor;
 • Thermodecor colectează datele cu caracter personal transmise de către Consumatori/Utilizatori sau Clienți, cu acordul acestora, manifestat prin furnizarea acestora, în următoarele scopuri:
 • validarea, expedierea si facturarea comenzilor către acesta;
 • rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natură, referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;
 • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
 • trimiterea de newslettere si / sau alerte periodice, în format exclusiv electronic;
 • contactarea acestuia, la cererea sa voluntară, pentru furnizarea ofertelor și altor informații sau cu privire la comanda plasată,
 • Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client își exprimă consimțământul pentru colectarea datelor cu caracter personal de către Thermodecor;
 • Clientul/Utilizatorul sau Consumatorul are posibilitatea să solicite rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexact;
 • Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune, în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulara, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Opoziția se realizează prin transmiterea unei cereri, în forma scrisă, datată și semnata.
 • Thermodecor poate să colecteze involuntar si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare), inclusiv alți parametri, furnizați de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către Thermodecor pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi;
 • Clientul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale si sa solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si renunțând la orice drept și fără nici o obligație ulterioara a vreunei părți;
 • Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul sau Membrul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial, pentru a reflecta orice modificare survenită în legătură cu datele sale cu caracter personal, în cazul în care aceasta există.
 • Datele cu caracter personal, solicitate în cazul plăților cu cardul, vor fi păstrate în aceleași condiții, acestea fiind absolut necesare pentru realizarea și decontarea plăților. Acestea vor fi păstrate și tranzacțiile vor fi efectuate în condiții de maxim securitate, cu respectarea secretului profesional;
 • Thermodecor nu solicita si nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plata online;
 • Politica de confidențialitate se refera doar la datele furnizate voluntar de către consumator/client sau utilizator pe site. Thermodecor nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicata de către oricare alt terț, la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, in afara Site-ului.
 • Thermodecor se obliga ca datele colectate ale Clientului / Membrului sa fie folosite numai in conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, sa vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/Clientului;
 • Excepție de la prevederile dispozițiile anterioare va face situația in care transferul/accesarea/ vizualizarea etc este ceruta de către organele abilitate, în cazurile prevăzute de lege;
 • Procesatorul de carduri bancare agreat de către Thermodecor are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate in urma unei comenzi emise sau anulate, pentru a investiga oricare Tranzactie;
 • Thermodecor nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului, pe care este găzduita baza de date;
 • Clientul/Utilizatorul sau Consumatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului si parolei personale. Thermodecor nu poate fi făcută responsabila pentru erorile survenite în urma neglijentei utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului si parolei sale. 

Politica de vânzare online;

 • Accesul la produse este permis oricărui Utilizator, Consumator sau Client;
 • Pentru motive justificate Thermodecor își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Clientului sau Consumatorului, în vederea efectuării unei Comenzi si/sau la unele din modalitățile de plata acceptate, în cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activității acestuia pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel THERMODECOR. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Utilizatorul sau Consumatorul se poate adresa Departamentului de Relatii cu Clienții, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor sus-menționate.
 • Thermodecor își rezerva dreptul de a limita accesul clientului la Serviciu si de a sterge Contul acestuia in cazul in care considera ca in baza comportmentului avut de catre Client, accesul si existenta Contului Clientului ar putea prejudicia in vreun fel THERMODECOR Acest drept poate fi exercitat in orice moment si nu este necesara notificarea Clientului in acest sens.

Produse si servicii;

 • Produsele furnizate și comercializate de către Thermodecor sunt produse de către acesta din polistiren expandat sau extrudat, exclusiv ca urmare a comenzilor lansate.
 • Activitatea de producție se realizează în acord cu specificațiile prezentate pe site, în parametrii și dimensiunile specifice fiecărei categorii de produse. Parametrii fiecărui produs sunt predefiniți.
 • Thermodecor produce mai multe modele din aceeași categorie de produse, astfel cum sunt acestea prezentate pe site;
 • Thermodecor nu deține stocuri de produse sau produse prefabricate, așa cum sunt acestea descrise în definiția termenilor;
 • Prescrierea parametrilor produselor, pe site, nu transformă produsele comercializate în produse prefabricate, câtă vreme produsul finit este realizat după lansarea comenzii;
 • Produsele comercializate se înscriu printre cele realizate conform specificațiilor clientului, care include orice produse care nu sunt prefabricate, adică orice produse care devin finite după lansarea comenzii și nu înainte de acest moment;
 • Toate specificațiile produselor comercializate sunt prezentate pe site, unde sunt individualizate în descrierea parametrilor fiecărui produs;
 • Clientul nu poate pretinde producerea unui produs cu alte standarde, caracteristici, funcționalitate și caractere, în afară de cele prezentate pe site.
 • Produsele comercializate trebuie folosite în acord cu destinația acestora. Clinetul/Utilizatorul sau Consumatorul nu poate reclama deficiențe sau alte inadvertențe ale produsului, în cazul în care este dată acestora o altă destinație decât cea prezentată pe site;
 • Produsele prezentate pe site nu reprezintă ofertă de vânzare, ci prezentare de produs, cu titlu exemplificativ;
 • Orice vicii ascunse ale produselor comercializate sau deficiențe care au rezultat din folosința normală a acestora, vor fi invocate în termen de 6 luni de la data apariției acestora;
 • În ipoteza în care produsele nu sunt conforme, Clientul/Utilizatorul sau Consumatorul va denunța neconformitatea acestuia în termen de 3 zile de la data semnalării acesteia;
 • Produsele cu defecte vor fi înlocuite cu alte produse aflate în stare perfectă de funcționare și cu un aspect estetic adecvat, conform prezentării de pe site. În cazul în care nu este posibilă înlocuirea produselor cu defecte, Thermodecor va rambursa contravaloarea acestora, achitată de către Client/Utilizator sau de către Consumator;
 • Produsele comercializate și produse de către Thermodecor sunt incompatibile cu etichetarea, ambalarea și descrierea compoziției acestora pe ambalaj; compoziția produselor este indicată pe site;
 • Thermodecor poate publica pe site informații despre produse, servicii si / sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care SC.THERMONICDENT SRL are incheiate contracte sau acorduri de parteneriat, într-o anumita perioada si in limita stocului disponibil.
 • Produsele comercializate de către Thermodecor vor fi produse și vor avea aptitudinile unui produs finit în termen de 1-10 zile, pentru comenzile mai mici, și 1-15 zile, pentru comenzile mai mici.
 • Produsele comercializate de Thermodecor sunt destinate uzului propriu sau vânzării acestora, de către colaboratorii Thermodecor;
 • Thermodecor poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse, la un moment dat, unuia sau mai multor Clienti.
 • Fiecare comandă va conține, la livrare, certificatul de garanție al produselor, declarația de conformitate și instrucțiunile de asamblare și folosire;
 • Thermodecor poate modifica parametrii predefiniți ai produselor prezentate pe site, fără a datora daune sau alte penalitati catre nici un potential client.
 • În imaginile produselor si / sau serviciilor, Thermodecor își rezerva dreptul de a utiliza si alte produse (accesorii / etc), care nu sunt incluse in costurile produsului finit și care nu alcătuiesc produsul finit. Acestea nu vor fi livrate la achizitia produselor, iar Thermodecor va preciza că unele elemente din compunerea produslui finit prezentat sunt prezentate cu titlu exemplificativ, pe site. Unele specificații sau prețul produselor finite pot fi modificate de către producator fara preaviz sau pot contine erori de operare.

XI. Plata;

 • Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate in lei (RON) si includ TVA.
 • În cazul plăților electronice vor fi acceptate toate tipurile de carduri emise de unități bancare din România sau străinătate, sub siglele VISA si MasterCard, cu condiția activării plăților online de către unitățile bancare emitente;
 • Plata va avea loc in RON, in urma conversiei valutare la cursul Visa/Mastercard si cursul valutar al băncii emitente a cardului dumneavoastră.
 • Plata se poate face la livrare, prin ramburs, sau electronic, prin mijloacele de plată agreată de către Thermonicdent;
 • Plata se face în temeiul facturii fiscale sau a comenzii lansate;
 • Prețul și modalitatea de plată vor fi specificate în cadrul fiecărei comenzi;
 • Daca in urma unei erori umane prețul unui produs a fost introdus greșit in magazinul online, nu vom fi obligați sa furnizam respectivul produs la prețul greșit și vom anunța acest lucru înainte de a livra comanda. In aceasta situație, vă vom comunica noul preț al produsului, iar dvs. veți putea decide daca doriți sau nu să achiziționați produsul la prețul comunicat.
 • Tarifele afișate pe site, tăiate de o linie, semnifica prețul recomandat de către Thermodecor pentru vânzarea în magazine, centre comerciale sau orice alte spatii comerciale unde nu se practica discounturi. Aceste tarife au caracter pur informativ si nu au valoare juridica.

XII. Facturarea;

 • Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv in RON, folosind informațiile furnizate de Client in formularul destinat. Thermodecor nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de Client pentru factura. In cazul in care plata se face prin card bancar, aceasta va fi confirmata in momentul in care se va emite factura. Pana in acel moment contravaloarea comenzii va fi blocata pe contul Clientului nefiind transferata in conturile THERMODECOR;
 • Thermodecor va emite factură fiscală pentru fiecare comandă plasată;
 • În cazul în care se va percepe avans de plată, se va emite, mai întâi, o factură de avans, iar apoi o factură pentru diferența de preț rămasă de achitat sau se va emite o factură pentru valoarea integrală a comenzii, după care se va elibera factură storno (-) pentru suma achitată cu titlu de avans;
 • Factura se emite în format electronic, prin adăugarea acesteia în contul de utilizatorului/clientului sau consumatorului sau prin transmiterea acesteia pe adresa de e-mail transmisă de către Client/Utilizator sau Consumator; Factura se mai poate emite în format scris, prin adăugarea acesteia în coletul cu produsele comandate și livrate;
 • În cazul plătilor online, Thermodecor nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru nici un alt cost suplimentar suportat de client, incluzând, dar nelimitându-se, la comisioane de conversie valutara aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai clientul.
 • Comanda online;
 • Thermodecor poate impune Clientului să efectueze comanda, la un moment dat, exclusiv pe site.
 • Prin finalizarea comenzii Clientul consimte ca toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate, la data plasării comenzii, denumita in cadrul acestui document si Comanda emisa.
 • Prin finalizarea comenzii Clientul consimte ca Thermodecor poate sa îl contacteze (telefonic sau email), pentru confirmarea personala a comenzii. In cazul in care comanda nu este confirmata in termen de 1-2 zile lucrătoare, aceasta este anulata automat de sistem. Clienții accepta ca Thermodecor nu poate fi forțată sa livreze o comanda care nu a fost confirmata în condițiile de mai sus.
 • Thermodecor va denunța unilateral si va anula automat comanda efectuata de către Client, chiar și fără notificarea prealabila adresată Clientului, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți fata de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată să pretindă celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri:
 • În caz de neacceptare de către banca emitenta a cardului Clientului, a tranzacției, in cazul de plății online;
 • În caz de invalidare a tranzacției de către procesatorul de plății electronice, agreat de Thermodecor;
 • Datele furnizate de către Client privind livrarea (adresa, date contact), pe site sunt incomplete sau incorecte;
 • Activitatea Clientului pe site poate produce daune de orice natura;
 • Realizarea unui număr de doua livrări eșuate;
 • Pentru alte motive obiective, care vor fi comunicate în scris sau verbal Clientului la solicitarea acestuia;
 • În cazul in care unele produse comandate de către Client, printr-o comanda  achitată în sistem de plată electronic, nu se pot livra in termenul specificat Thermodecor va informa clientul asupra acestui fapt, iar daca clientul nu accepta noul termen de livrare, Thermodecor va dispune rambursarea sumelor achitate in maxim 10 zile lucrătoare, de la data încunoștințării Clientului;.
 • O comanda plasata nu poate fi modificata. Daca clientul dorește o modificare (includerea sau renunțarea la produse), acesta va anula comanda care nu corespunde cu dorințele sale, în termen de 24 de ore de la plasarea primei comenzi, si va face o noua comanda in sistem.
 • Aspectele legate de livrarea produselor incluzând, dar nelimitându-se, la timpul necesar livrării, nu pot fi puse pe seama Thermodecor. Clientul nu poate pretinde Thermodecor plata de despăgubiri pentru livrarea cu întârziere a produsului, din culpa transportatorului.
 • Orice comanda va fi livrata in limita capacității de producție a Thermodecor, cu condiția ca aceasta sa fi fost confirmata de către reprezentanții Thermodecor. Aceasta nu poate fi ținută răspunzătoare pentru niciun fel de prejudicii cauzate clienților săi, ca urmare a neonorării comenzilor din motive ce exced voinței sale;
 • In cazul in care un Client își modifica datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate comenzile in derulare, existente la acel moment, își păstrează datele furnizate de către Client înainte de momentul modificării.
 • In cazul in care clientul a achitat prin plata online sau transfer bancar in avans, dar dorește anularea comenzii, indiferent de motiv, acest lucru se poate realiza in termen de 1 (o) zi lucrătoare, în cazul in care comanda nu a fost confirmata telefonic sau prin e-mail de către Thermodecor. Suma aferenta comenzii va fi rambursata in maxim 10 zile lucrătoare de la data la care Thermodecor a luat la cunoștință de acest fapt.
 • In cazul in care termenele de mai sus nu au fost respectate, comanda nu se mai poate anula de către client.
 • Toate comenzile vor intra în procesare doar după confirmarea comenzii de către Thermodecor, prin e-mail sau telefonic;
 • Pentru anulare, clientul trebuia să își manifeste intenția în acest sens pe adresa de e-mail office@thermodecor.ro.
 • In situația in care comanda conține produse cu termene de livrare diferite, întreaga comanda se livrează în termenul cel mai mare.

Comanda telefonica;

Clientul / Membrul poate efectua si comenzi telefonice la 07………………..

Contract si finalizare;

 • Thermodecor va transmite către Client toate documentele pe care le va considera necesare, în funcție de comandă, care sa ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către Client  conform legislației in vigoare (certificat de garanție, declarație de conformitate, instrucțiuni de montare/instalare).
 • Themrodecor poate informa Clientul asupra stadiului de finalizare in care se afla comanda sa. Clientul poate solicita informații cu privire la stadiul comenzii sale;
 • Contractul, la care sunt anexate documentele care atesta livrarea produselor către Client, devine Contract executat.
 • Contractul încetează prin executarea acestuia de către părți, respectiv prin livrarea produselor de către Thermodecor și plata acestora de către Client;
 • Durata contractului se întinde pe durata necesară executării acestuia de către părți, conform modului de executare stabili în Termeni și condiții;
 • Executarea contractului nu exclude răspunderea unei părți, determinată de modul defectuos de executare a acestuia. 

Transport;

 • Produsele comercializate de Thermodecor se livrează pe teritoriul României sau în străinătate cu acord expres și scris al Thermodecor;
 • Livrarea către Client a produselor comercializate de Thermodecor, este efectuata prin intermediul firmelor de curierat rapid, aleasă de către Thermodecor sau/și cu care aceasta are contract;
 • Opțiunea de deschidere a coletului la livrare va fi onorată, doar în cazul în care această este comunicată Thermodecor cu prilejul lansării comenzii, fără a putea benefica de o asemenea facilitate, dacă această opțiune este comunicată ulterior lansării comenzii;
 • Clientul accepta in mod expres sau implicit, prin plasarea comenzii, obligația de plată a transportului, separat de contravaloarea produselor comandate;
 • Perioadei de producție a elementelor comercializate i se adaugă perioada de livrare, care variază, în funcție de gradul de încărcare a firmei de curierat. Thermodecor nu este responsabil pentru livrarea cu întârziere a produselor, după predarea acestora firmei de curierat. Predarea comenzii către firma de transport se va realiza în termenul specificat pentru producție (1-15 zile). In cazul in care produsul va fi livrat cu depășirea termenului susmenționat, Thermodecor va informa Clientul prin E-mail sau telefonic, in termen de 30 de zile de la lansarea comenzii, caz in care, Clientul poate renunța în scris la comanda, iar in eventualitatea in care plata a fost efectuata prealabil livrării, sumele plătite vor fi rambursate in totalitate conform legii, in termen de 10 zile lucrătoare de la data renunțării.
 • Thermodecor va depune toate eforturile pentru livrarea bunurilor la termenele estimate, însă nu va fi răspunzătoare pentru nicio întârziere sau nelivrare a produselor la aceste termene, după predarea comenzii către transportator.
 • Riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor va este transferat in momentul livrării sau la data primei încercări de livrare din partea THERMODECOR, după caz. În cazul in care livrarea este întârziată, datorita lipsei de instrucțiuni precise cu privire la adresa de livrare sau destinatarul livrării, Clientul va suporta costul de depozitare al Thermodecor, in cuantum de 0,1 % din valoarea facturii, pentru fiecare zi completa in care livrarea este întârziată peste data stabilita.
 • In cazul in care exista diferențe între lista cu produse livrate (imprimate pe factura) si conținutul coletului, Clientul are obligația de a notifica Thermodecor si curierului (daca constatarea s-a făcut in prezenta acestuia) in maximum 24 de ore de la recepția coletului, telefonic sau prin email către adresa office@thermodecor.ro cu detaliile aferente (foto, explicații etc).

XVII. Calitate si garanții;

 • Fiecare produs comercializat de Thermodecor beneficiază de o garanție de conformitate conform prevederilor Legii 449/2003. Detaliile acestei garanții sunt prezentate pe site și în exemplarele comunicate o dată cu livrarea comenzii. In conformitate cu art. 11 din Legea 449/2003 fiecare Client poate solicita, in cazul lipsei conformității, repararea, înlocuirea produsului sau returnarea contravalorii acestuia, după prezentarea exactă a elementelor obiective care sunt considerate neconforme, în scris. Nu pot fi considerate neconforme produsele care nu sunt pe măsura așteptărilor subiective ale Clientului care nu pot fi cunoscute și transmise Thermodecor;
 • Garanția comercială a fiecărui produs acoperă defecțiunile/deficiențele apărute și care nu sunt rezultate din montarea și utilizarea normală a produsului, conform specificațiilor tehnice.
 • Garanția comercială a fiecărui produs este de 2 ani, care va fi detaliată în documentul comunicat Clientului, o dată cu livrarea comenzii; Înlocuirea și repararea produselor, pentru defecțiunile acestora, ivite în termenul de garanție, nu poate fi realizată în lipsa certificatului de garanție și a facturii de achiziție;
 • Declarația de conformitate certifică respectarea regimului produselor sigure, care nu pun în pericol viața, sănătatea, integritatea fizică sau interesele economice ale Clientului.
 • In eventualitatea depășirii termenului de livrare Thermodecor va informa Clientul prin E-mail si / sau telefon si va agrea cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioada ce nu va depăși termenul de livrare prevăzut inițial. In cazul in care, in cadrul noii perioade agreate de comun acord, produsul va fi indisponibil pentru livrare, Clientul poate solicita rezilierea contractului la distanta si anularea comenzii. Clientul are la dispoziție un termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii notificării de informare pentru a-si exprima opțiunea privind renunțarea la produsul comandat. Lipsa primirii de către Thermodecor a unui răspuns din partea Clientului sau imposibilitatea contactării Clientului la datele de contact indicate in termenul precizat, se va considera ca accept tacit al acestuia pentru prelungirea perioadei de livrare. In toate cazurile in care Clientul își exprima opțiunea în scris pentru rezilierea contractului si anulare a comenzii, daca produsul a fost deja plătit de acesta, Thermodecor va înapoia sumele plătite, în termen de 10 zile.

Returnarea produselor;

 • Thermodecor nu agreează politica de exercitare a dreptului de retragere, din contractele la distanță, prevăzut de art. 9 din O.U.G. nr. 34/2014, datorită specificului de comerț practicat;
 • Clientul Termodecor nu va beneficia de un drept de retragere unilaterală, deoarece produsele comercializate sunt realizate exclusiv ca urmare a comenzii clientului, conform prescripțiilor și specificațiilor prestabilite pe site. Thermodecor comercializează produse care nu sunt prefabricate, cu realizarea unor diferite modele din aceeași categorie de produs, conform specificațiilor prezentate pe site;
 • Thermodecor își rezervă dreptul de a accepta exercitarea dreptului de retragere în cazul în care Clientul invocă culpa Thermodecor justificată de elemente obiective, care pot fi verificate. În acest caz, costul returnării produselor este în sarcina Clientului;
 • În cazul exercitării dreptului de retragere, Clientul este ținut să suporte orice prejudiciu cauzat Thermodecor;
 • Clientul nu poate invoca necunoașterea categoriei/naturii produselor comercializate de către Themrodecor pentru invocarea dreptului de retragere. Clientul este obligat să depună toate diligențele pentru a aduna cât mai multe informații legate de produsele comercializate de Thermodecor și de a consulta toate informațiile puse la dispoziție de Thermodecor, pe site și prin alte mijloace de comunicare;   
 • Produsele comercializate de Thermodecor se includ printre cele care exclud dreptul de retragere a Clientului, acestea fiind realizate după specificații particulare, în funcție de solicitările fiecărui Client;
 •  Clientul poate returna produsele achiziționate și este îndreptățit sa primească întreaga contravaloare plătita pentru produse, în cazul în care se poate reține o culpă obiectivă în sarcina Thermodecor și următoarele situații:
 • Coletele prezinta deteriorări severe;
 • Produsele au fost livrate / facturate greșit;
 • Produsele prezinta defecte de fabricație
 • În ipoteza exercitării limitate a dreptului de retragere, după invocarea unor motive obiective și întemeiate, care atrag culpa Thermodecor (produse cu defecte/facturate greșit/livrate parțial), Clientul este obligat să informeze Thermodecor cu privire la intenția de exercitare a dreptului de retragere în termen de 14 zile de la recepționarea produsului. Exercitarea dreptului de retragere, în condițiile prezentate, este condiționată de ridicarea și plata integrală a produselor comandate, precum și de dovedirea motivelor invocate, de către Client. Clientul nu poate să își exercite dreptul de retragere, în condițiile prezentate, în mod discreționar. Oportunitatea exercitării dreptului de retragere, raportat la specificul produselor comercializate, va fi apreciată de Thermodecor. Solicitarea clientului de a returna un produs sau mai multe produse din comanda trebuie sa conțină următoarele informații:
 • produsele care intenționează sa le returneze;
 • contul IBAN in care se va efectua plata (in cazul in care plata nu a fost efectuata online).
 • Costul exercitării dreptului de retragere, respectiv al returnării produselor, în condițiile prezentate, va fi suportat de către Client; este exclusă returnarea produselor prin intermediul Poștei Române;
 • Răspunsul referitor la cererea de retur se va efectua in termen de 24 de ore lucrătoare de la primirea ei de către un reprezentant Relații Clienți, pe adresa de e-mail furnizată de Client.
 • Returul va fi predat Thermodecor de firma de curierat in intervalul 9.00-18.00 de luni – vineri. Detaliile legate de data si ora exacta a ridicării coletului se vor stabili de comun acord cu reprezentantul firmei de curierat, acesta având obligația de a contacta clientul înainte de ridicarea coletului.
 • Clientului ii revine responsabilitatea de a se asigura ca produsele, la care a făcut referire, vor fi returnate in maxim 14 zile, in caz contrar, Thermodecor poate refuza returul.
 • Clientul nu va putea sa returneze produsele achiziționate si nu va pretinde orice alte daune-interese/despăgubiri, în următoarele situații:
 • In cazul înlocuirii produsului achiziționat cu un alt produs având alte specificații sau de un tip diferit;
 • În cazul reparării/remedierii deficiențelor constatate și semnalate;
 • În cazul in care cererea de returnare depășește perioada de 14 zile, calculata din ziua lucrătoare următoare datei ridicării coletului.
 • In cazul retragerii din contract a Clientului, în condițiile expres și limitativ specificate mai sus, ThermoDecor îi rambursează acestuia toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea sa, nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a Clientului. Returnarea se face numai prin transfer bancar in conturile bancare indicate de Client in format IBAN. Nu se fac returnări in numerar sau ramburs.
 • In cazul înlocuirii produsului cu un alt produs, înlocuirea se va face in condițiile si limitele unei comenzi normale.

Frauda;

 • Thermodecor nu solicita Clienților sau Utilizatorilor săi, prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc), informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale, cu excepția celor necesare pentru onorarea comenzii.
 • Clientul / Membrul își asuma întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.
 • Thermodecor declina orice responsabilitate, in situația in care un Membru / Client ar fi / este prejudiciat sub orice forma de către un terț, care ar pretinde ca este / reprezintă interesele Thermodecor;
 • Clientul sau Membrul va informa Thermodecor asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.
 • Thermodecor nu promovează SPAM-ul. Orice Membru / Client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.
 • Comunicările realizate de către Thermodecor, prin mijloace electronice de comunicare la distanta (e-mail), conțin datele de identificare complete si conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.
 • Următoarele scopuri atinse vor fi considerate tentativa de fraudare a Site-ului/Conținutul Thermodecor. Acesta își rezerva dreptul dea efectua demersuri pentru punerea in mișcare a urmăririi penale împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat sa atingă acest(e) scop(uri):
 • de a accesa datele de orice tip ale altui Membru / Client prin folosirea unui cont sau prin orice alta metoda.
 • de a altera sau de a modifica conținutul Site-ului sau orice corespondenta expediata prin orice modalitate de către Thermodecor către Utilizator / Client.
 • de a afecta performantele serverului/serverelor pe care rulează site-ul.
 • de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legala necesara, conținutul expediat prin orice mijloc de către Thermodecor către Membru/ Client, atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.
 • Urmărirea obținerii anumitor beneficii ce se oferă Membrilor prin folosirea de conturi false (nume care nu sunt reale sau folosirea identității unor persoane dar de către altă persoana) se considera tentativa de frauda si va avea ca efect anularea avantajelor obținute, blocarea accesului la site-ul/site-urile THERMODECOR si raportarea către autoritățile competente;.

Limitarea răspunderii;

 • Thermodecor nu poate fi ținuta responsabila in nici un fel in fata niciunui Membru / Client care utilizează Site-ul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni si Condiții.
 • In cazul in care un Membru / Client considera ca un Conținut expediat prin orice mijloc de către Thermodecor violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate sa contacteze Thermodecor, conform detaliilor de contact, astfel încât Thermodecor să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.
 • Thermodecor nu garantează Utilizatorului sau Clientului acces pe site sau la serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urma, prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe site, și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial si / sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut, în orice altă maniera, sau de a transfera vreunui terț orice conținut, asupra căruia are si / sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al Thermodecor;
 • THERMODECOR nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri, la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poarta, integral, proprietarii acestora.
 • Thermodecor este exonerata de orice vina în cazul utilizării site-urilor si / sau al conținutului transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al SC.THERMONICDENT SRL, atunci când aceasta utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natura Membrului, Clientului si / sau oricărui terț implicat in acest transfer de Conținut.
 • In limita prevederilor din Termeni si Condiții, operatorii, administratorii si / sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o forma responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare / etc., care pot apărea între client sau Membru si oricare dintre cei care își fac promovare directa sau indirecta prin intermediul Site-ului.

Forța majora si cazul fortuit;

 • Exceptând cazurile în care nu au prevăzut in mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și / sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă, în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forța majoră.
 • Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat, este obligată să aducă la cunoștința celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.
 • Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la aceasta obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedica să o duca la bun sfârșit.
 • Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
 • Partea care invoca evenimentul de forța majora trebuie sa notifice imposibilitatea executării obligațiilor in termen de 30 zile de la data producerii evenimentului;
 • Litigii; 
 • Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc site-ului și / sau al oricărui conținut aparținând Thermodecor, Utilizatorul/Clientul se declară de acord cu prevederile „Termenii și Condițiile”.
 • Orice disputa cu referire la aplicarea și efectele Termenilor și Condițiilor, care ar putea sa apară între Client si Thermodecor, se va rezolva pe cale amiabila.
 • Orice disputa, de orice fel, care ar putea sa apară între Client și Thermodecor sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabila. Daca aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă, în conformitate cu legile romane în vigoare.
 • Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea si aplicabilitatea celorlalte clauze.
 • Prezentul document a fost redactat si va fi interpretat in conformitate cu legislația română. 

Dispoziții finale;

 • Thermodecor își rezerva dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum si orice modificări ale site-ului / structurii acestuia / serviciului precum și orice conținut fără notificarea prealabilă a Clientului;
 • În limita prevederilor din Termenii si Condițiile prezentate, Thermodecor nu va putea fi făcută responsabila pentru eventualele erori apărute pe site, din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.
 • Thermodecor își rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura si / sau legături pe oricare pagina a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

Feedback;

 • În cazul in care exista întrebări sau sugestii în legătură cu Thermodecor, vă rugăm sa ne contactați la numerele de telefon 0744349226, de Luni până Vineri, între orele 09:00-17:00 sau oricând prin email la office@thermodecor.ro .
 • Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la site-ul THERMODECOR.RO, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne proprietatea Thermodecor;

Feedback

In cazul in care exista întrebări sau sugestii in legătură cu SC.THERMONICDENT SRL, vă rugam sa ne contactați la numerele de telefon 0744349226, de Luni până Vineri, între orele 09:00-17:00 sau oricând prin email la office@thermodecor.ro .

Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la site-ul THERMODECOR.RO, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne proprietatea SC.THERMONICDENT S.R.L.

Contactați-ne pentru oferte si detalii

THERMODECOR – S.C. THERMONICDENT S.R.L.; RO37670409 / J12/3131/2017

Gherla, str. Liviu Rebreanu nr. 60 Tel: 0787 383 095 / 0744 349 226